Бердянська міська рада - офіційний сайт

Офіційні роз’яснення

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ 25 грудня 2014 року № 9311/0/8-9.1-9/6/14

Щодо проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 


Основнi положення щодо реалiзацiї конституцiйного права працiвникiв на охорону їхнього життя i здоров’я у процесi трудової дiяльностi, на належнi безпечнi i здоровi умови працi визначено у Законi України «Про охорону працi» (далi — Закон).
Вiдповiдно до вимог статтi 18 Закону України «Про охорону працi» працiвники пiд час прийняття на роботу i в процесi роботи повиннi проходити за рахунок роботодавця iнструктаж, навчання з питань охорони працi, з надання першої медичної допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв i правил поведiнки у разi виникнення аварiї.
Працiвники, зайнятi на роботах з пiдвищеною небезпекою або там, де є потреба у професiйному доборi, повиннi щороку проходити за рахунок роботодавця спецiальне навчання i перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових актiв з охорони працi.
Перелiк робiт з пiдвищеною небезпекою затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони працi.
Посадовi особи, дiяльнiсть яких пов’язана з органiзацiєю безпечного ведення робiт, пiд час прийняття на роботу i перiодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевiрку знань з питань охорони працi за участю профспiлок.
Порядок проведення навчання та перевiрки знань посадових осiб з питань охорони працi визначається типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони працi.
Зазначене Типове положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi затверджене наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 26.01.2005 № 15 та зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 15.02.2015 за № 231/10511 (далi — Типове положення).
Так, положеннями роздiлу 5 Типового положення визначається навчання i перевiрка знань з питань охорони працi посадових осiб.
Вiдповiдно до пункту 5.3 посадовi особи районних державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, функцiональнi обов’язки яких пов’язанi iз забезпеченням охорони працi; спецiалiсти науково-дослiдних, конструкторських, проектних i технологiчних вiддiлiв, якi займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документацiї, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актiв з охорони працi, а також тi, якi виконують розробки з питань охорони працi; керiвники пiдприємств чисельнiстю менше 1000 працiвникiв, керiвники та спецiалiсти служб охорони працi, члени комiсiй з перевiрки знань з питань охорони працi пiдприємств проходять навчання з питань охорони працi у галузевих навчальних центрах або навчальних закладах та установах, якi в установленому Типовим положенням порядку проводять вiдповiдне навчання.
Разом з тим, враховуючи вимоги пункту 3.2 Типового положення, передбачається, що на пiдприємствах на основi Типового положення з урахуванням специфiки виробництва та вимог нормативно-правових актiв з охорони працi розробляються i затверджуються вiдповiднi положення пiдприємств про навчання з питань охорони працi, а також формуються плани-графiки проведення навчання та перевiрки знань з питань охорони працi, з якими мають бути ознайомленi працiвники.
Нормами Господарського кодексу України визначено основнi засади господарювання в Українi i врегульовано господарськi вiдносини, що виникають у процесi органiзацiї та здiйснення господарської дiяльностi мiж суб’єктами господарювання, а також мiж цими суб’єктами та iншими учасниками вiдносин у сферi господарювання.
Так, вiдповiдно до вимог статтi 64 Господарського кодексу України пiдприємство може складатися з виробничих структурних пiдроздiлiв (виробництв, цехiв, вiддiлень, дiльниць, бригад, бюро, лабораторiй тощо), а також функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння (управлiнь, вiддiлiв, бюро, служб тощо). Функцiї, права та обов’язки структурних пiдроздiлiв пiдприємства визначаються положеннями про них, якi затверджуються в порядку, визначеному статутом пiдприємства або iншими установчими документами.
Пiдприємство самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, встановлює чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис. Враховуючи зазначене, утворення комiсiй з перевiрки знань з питань охорони працi в окремих структурних пiдроздiлах пiдприємства може бути визначено у вiдповiдному Положеннi про навчання та перевiрку знань з питань охорони працi пiдприємства iз обов’язковим дотриманням вимог Типового положення, у тому числi вимог пункту 5.3 Типового положення.


Заступник Голови Держгiрпромнагляду
С. Дунас

Офіційні роз’яснення