Berdyansk City Council - Official

Відділення соціальної допомоги вдома

                                                                                                                                                                       Картка послуги вiддiлення

                                                                                                                                                                      Завантажити ⇓


0507742770 - Завiдувач вiддiлення: Москаленко Тетяна Олександрiвна

    Соцiальна послуга догляду вдома надається на платнiй та безоплатнiй основi особам похилого вiку, хворим (з числа осiб працездатного вiку на перiод встановлення їм групи iнвалiдностi, але не бiльш нiж чотири мiсяцi), якi не здатнi до самообслуговування i потребують сторонньої допомоги.

    Догляд вдома - допомога у самообслуговуваннi (дотримання особистої гiгiєни, руховго режиму, годування), у пересуваннi в побутових умовах, у вденнi домашноього господарства (закупiвля продуктiв харчування, лiкiв та iнших товарiв, приготування їжi, прання, прибирання житла, оплата комунальних платежiв, дрiбний ремонт одягу, взуття, тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомогу у забезпеченнi технiчними засобами реабiлiтацiї, навчання навичкам користування ними; психологiчна пiдтримка; надання iнформацiї з питань соцiального захисту населення; допомога в оформленнi документiв.

Основи законодавчого регулювання соцiальної роботи:

1. Закон України "Про соцiальнi послуги";

2. Постанова КМУ вiд 29 грудня 2009р. №1417 "Деякi питання дiяльностi територiальних центрiв соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)";

3. Постанова КМУ вiд 07.11.2012р. №1024 "Про внесення змiн до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2009р. №1417";

4. Постанова КМУ вiд 19.12.2012р. №1184 "Про затвердження Порядку надання соцiальних послуг iз встановленням диференцiйованої плати та внесення змiн до перелiку соцiальних послуг, умов та порядку їх надання структурними пiдроздiлами територiального центру соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)";

5. Постанова КМУ вiд 14.01.2004р. №12 "Про порядок надання платни соцiальних послуг та затвердження їх перелiку";

6. Постанова КМУ вiд 09.04.2005р. №268 "Про затвердження Порядку регулювання тарифiв на платнi соцiальнi послуги";

7. Наказ Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 03.09.2012р. №537 "Про затвердження перелiку соцiальних послуг, що надаються особам, якi перебувають у складних життєвих обставинах i не можуть самостiйсно їх подолати";

8. Наказ Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 14.07.2016р. №762 "Про затвердження форм документiв, необхiдних при оформленнi на обслуговування у територiальному центрi соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)";

9. Наказ Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 26.12.2011р. №568 "Про порядок органiзацiї мультидисциплiнарного пiдходу з надання соцiальних послуг у територiальному центрi соцiального обслуговування";

10. Наказ Мiнпрацi України, Мiнекономiки, європ. iнтеграцiї, Мiнфiн України, Держкомстат України, Держкоммолодьстпорттуризм; вiд 15.11.2001р. №486/202/524/455/3370 "Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сiм'ї для всiх видiв соцiальної допомоги";

11. Наказ Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 13.11.2013р. №760 "Про затвердження Державного стандарту догляду вдома".

12. Наказ Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 29.01.2016р. №58 "Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду". 

  

Відділення соціальної допомоги вдома